دوشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۶

معرفی بتان قدیمی و معروف اعراب اوروتال/ اورتالیا و اللات

معرفی دو بت اعراب که هرودوت از آنها نام برده است

هرودوت مورخ یونانی معروف قرن پنجم پیش از میلاد که به پدر تاریخ مشهور است، در باب دین اعراب اشاره کوتاه و مهمی دارد که ضمن آن از پرستش دو بت مهم در نزد ایشان سخن میگوید. وی نام این دو صنم را اوروتال و الیلات آورده است. نام اللات(الههً جهان فرودین) به همین صورت خود در عهد آغاز اسلام مورد پرستش بوده و با روغن تطهیر یعنی علامت مرگ و جهان زیرین مربوط میشده است. اما نام دوم جای بررسی بیشتری دارد تا معلوم شود که این نام به کدام یک از اعراب عهد آزادگی(به اصطلاح جاهلیت) تعلق داشته است چه این نام در روایات عرب فقط به صورت اورتالیا به عنوان نام دیگر خضر (ایزد آبهای ژرف دریاها) باقی مانده است. ولی همین نکته پرده از راز و معمای نام این معبود کهن اعراب بر میدارد: وی همان مناف (پدر عالی) است که در نزد یهود و اعراب مسلمان به صور ابرام (پدر عالی) ابراهیم(پدر امتهای فراوان) به عنوان نیای اساطیری اعراب و یهود به شمار رفته است. تحقیق بیشتر معلوم میدارد که وی مطابق همان انکی (خدای زمین) یا ائا(ایزد معبد آبهای ژرف) است که در نزد بابلیان در مقام خدای دانا و نیرنگباز زمین به صورت مار بزرگی تجسم میشده است. لابد همان مار و اوتناپیشتیمی/ خضری که گیاه جاودانگی را در دریا از گیلگامش (پیرمرد جوان) می رباید و در باغ عدن باعث فریب آدم و حوا میگردد. چه خود اوروتال(اورتالیا) را در زبان عربی می توان به صورت اوراط-اِل یعنی ایزد درهً ژرف(= ائای بابلیها) باز سازی نمود.

هیچ نظری موجود نیست: