جمعه، تیر ۰۴، ۱۴۰۰

شوغریب

شوغریب: در آذری نفرینی هست به صورت شوغریب که می تواند به معنی غریبه و در بدر بشوی، باشد.

هیچ نظری موجود نیست: