یکشنبه، خرداد ۳۰، ۱۴۰۰

اتیمولوژی حشرۀ گُخدا (خرخاکی، خوار خاکه ای، پوسیده غذا)

نام این حشره می تواند به معنی موجود گُه غذا (پوسیده غذا) بوده باشد:
कट m. kaTa mat

هیچ نظری موجود نیست: