چهارشنبه، خرداد ۱۹، ۱۴۰۰

معنی نامهای باشت و باشتین

نامهای باشت و باشت-ین می توانند به معنی محل پر بار باشند:
भवति {भू} verb 1 bhavati {bhU} become
इष्ट adj. ishTa regarded as good, product.
باشتین. (اِ) باری که از میان شاخ بیرون آید. (فرهنگ رشیدی). باری و میوه ای را گویند که از میان درخت برآید بی آنکه گل و بهار دهد. (برهان قاطع).
तिङ् tin collective.

هیچ نظری موجود نیست: