چهارشنبه، آبان ۲۶، ۱۴۰۰

معنی واژۀ اسلاوی ماکسامت که در ایران تصحیف به ماسکامت شده است

در زبانهای اسلاو واژه ای به صورت ماكسامت به معنی حداکثر است و  منظور زیادی آن کالا در بازار است نه بنجولی آن کالا. جنسهای دورۀ تزاری نامرغوب نبوده اند. اگر انگلیسی بود مد (مت) اول می آمد:
Made in Moscow
و ساخت مسکو به روسی:
Сделано в Москве
Sdelano v Moskve

هیچ نظری موجود نیست: