دوشنبه، آبان ۱۷، ۱۴۰۰

اتیمولوژی دستور (دارندۀ قانون و دستور) و دستان (لقب زال، دانا)

در فرهنگ واژه های اوستایی احسان بهرامی واژۀ دَستَ به مصدر اوستایی دا (انجام دادن، دانستن) ارجاع داده شده است، بنابراین عضو دست به معنی انجام دهنده و دستور به معنی دانای انجام کار خواهد بود که با این واژه های سنسکریت مطابق به نظر می رسند:
शास्ति f. zAsti order
शिष्ट m. ziSTa courtier
शिष्ट m. ziSTa counsellor
शिष्ट m. ziSTa chief
शिष्ट adj. ziSTa wise
शिष्ट adj. ziSTa superior
शिष्ट adj. ziSTa residual
शिष्ट adj. ziSTa ordered
शिष्ट adj. ziSTa learned

هیچ نظری موجود نیست: