پنجشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۹۵

ریشۀ سانسکریتی واژۀ سامان

منطقه بی طرف (مرز) و نظم و ترتیب می توانند معانی اصلی سامان باشند. صورت پهلوی سهمن/ساهمان به شکل سهمان در معنی منظم در آذری زنده است:
सम sama adj. impartial towads
सम sama adj. regular

هیچ نظری موجود نیست: