دوشنبه، بهمن ۱۷، ۱۴۰۱

معنی نام درخت گَز

نظر به شور و گس بودن برگ درخت گَز، آن با توجه به واژهٔ گَس فارسی که می توانست به صورت گَز تلفظ گردد، به معنی گَس بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: