پنجشنبه، مهر ۰۸، ۱۴۰۰

ریشۀ سنسکریتی نام چغندر

ریشۀ واژۀ چغندر را در زبانهای ایرانی با چوک (چوب، نوک تیز) ربط داده اند ولی به نظر می رسد چغندر به معنی برخوردار از قند پنهان در سنسکریت بوده است:
छवि f. chavi hide
खाण्डव m.,n. khANDa[va] sugar-candy
र adj. ra possessing

هیچ نظری موجود نیست: