چهارشنبه، تیر ۰۸، ۱۴۰۱

معنی نام خنَن ثئیتی پری در سمت وئه کرته (سرزمین باد خیز سیستان)

این نام که در فرگرد اول وندیداد در رابطه با گرشاسب ذکر شده، می تواند به معنی پری «پوشانندۀ چاه و جوی آب» باشد و بی ارتباط با نام دزد آب (زاهدان) در آن سمت به نظر نمی رسد:
खनन n. khanana digging into the earth
तायते{ताय्} verb 1 tAyate[tAy] protect, hide

هیچ نظری موجود نیست: