شنبه، مهر ۱۰، ۱۴۰۰

طویلۀ فارسی، معرب از تَوی-له (محفظۀ استراحت دامها) به نظر می رسد

طویلۀ فارسی، معرب از تَوی-له (محفظۀ استراحت دامها) به نظر می رسد:
थ n. tha preservation
व्यूह m. vyUha flock
लय m. laya place of rest
ولی واژۀ سنسکریتی مشابه به معنی اصطبل، مفهوم پناهگاه ثابت را دارد:
स्थावर adj. sthAvara stable
स्थ adj. stha standing
वार् m. vAr protector

هیچ نظری موجود نیست: