چهارشنبه، مهر ۱۴، ۱۴۰۰

ریشۀ مشترک اندازه و هندسه

این واژهٔ سنسکریت با اندازه و هندسه فارسی مرتبط می نماید:
छन्दस् n. chandas metrical science
छन्द m. chanda shape
दशा f. dazA case

۱ نظر:

Unknown گفت...

اندازه همریشه است با باز و بازه.
مراحل تغییرات فرضی این گونه اند:
باز- بازه - (افزوده شدن ن) بانزه- (افزوده شدن د) باندزه- (حذف شدن ب) اندزه- اندازه

احتمالا هندسه هم همین روند را طی کرده.