جمعه، اردیبهشت ۱۶، ۱۴۰۱

معنی نام محلۀ انزاب مراغه و قصبۀ انزاب اردبیل و ارونق تبریز

نظر به آب باریکۀ دائمی محلۀ انزاب مراغه و چشمه و جویبار قصبۀ انزاب اردبیل، واژۀ انزاب مرکب از انز (انج، ریز و خرد) و آب یعنی دارای آب جاری کوچک به نظر می رسد. اتیمولوژی قصبۀ ارونق (گونئی حالیه) در سمت تبریز نظر به نام ترکی کنونی آن گونئی (محل آفتابگیر و گرمسیری) این نام را به همین معنی گرفته اند. چون واژۀ الووانک (اروانق) را می توان به معنی محل گرم و آتشین گرفت: अलुम m. aluma (aluva, aruva) fire

هیچ نظری موجود نیست: