پنجشنبه، خرداد ۰۵، ۱۴۰۱

مطابقت معنی محتمل خایدالو با خرم آباد (خورومیثره، خورموه)

خایدالو باستانی (دژ اصلی) در سمت شمال عیلام را با خرم آباد سنجیده اند. نام خایدالو با خورموه (خورومیثره، خورو-میث-ره محل باشکوه و خُرم) مرتبط به نظر می رسد:
काय m. kAya house
काय m. kAya capital
काय m. kAya principal
ख n. kha city
ढाल n. DhAla shield

هیچ نظری موجود نیست: