دوشنبه، فروردین ۰۷، ۱۴۰۲

معنی نام آتشکدهٔ آذرگشنسب

نام آتشکدهٔ آذرگشنسب (آتش سگ پر یال، آتش شیر) اشاره به حیوان توتمی پارسها، شیر (پارس) داشته است. پارسهایی که به رهبری آریارمنه (گستهم نوذری) و کوروش دوم (توس نوذری) به همراهی کیاخسار (کیخسرو) فرمانروای بزرگ ماد، مادیای اسکیتی کشورگشا (افراسیاب تورانی) را در آذربایجان حوالی کوه سهند و دریاچهٔ ارومیه، و ساراک فرمانروای آشور (ائوروَ سارَ) را در نینوا به قتل رسانده اند. مغان ماد که شیر را ناپسند داشته اند، نام آذرگشنسب را به جای شیر پُر یال، به معنی اسب پُر یال گرفته و در کلّ در اوستا نام پارس را به خاطر معنی شیر درندهٔ آن، تحت عنوان ورنه (سرزمین خوشی، عیلام) مکتوم داشته اند:
केश m. kesha mane
केशिन् m. keshin lion
केशिन् m. keshin horse
केशिन् adj. keshin having tips
केशिन् adj. keshin having fine or long hair
केशिन् adj. keshin having a mane
केशिन् adj. keshin having long hair

هیچ نظری موجود نیست: