دوشنبه، فروردین ۰۷، ۱۴۰۲

اتیمولوژی ارتشتار

واژهٔ ارتشتار را با توجه به شباهتش به رثَ - اِشتار (بر ارابه ایستنده) به معنی ارابه سوار گرفته اند ولی مفهوم اوستایی و سنسکریتی «کشندهٔ دشمن» برای آن منطقی تر است. گرشویچ به‌طور متقاعد کننده‌ای استنباط می‌کند که باید از این کلمه معنی جنگجو (کشندهٔ دشمن) را دریافت:
अर्दति {अर्द्} verb 1 ardati {ard} kill
स्तरु m. staru enemy
نامهای قهرمانی کهن کِرِساسپ (در هم شکننده اشرار و راهزنان، گرشاسب) و رُتستهم (کشندهٔ ستمگران، رستم) در رابطه با معنی کشندهٔ دشمنِ ارتشتار هستند.

هیچ نظری موجود نیست: