چهارشنبه، اسفند ۱۷، ۱۴۰۱

معنی نام کَرَج

کَرَج به معنی محل دارای خانه های ردیف هم است:
काय m. kAya house
काय m. kAya collection
राजि m. rAji row
چون ظاهراً کرج ابودلف هفت ردیف خیابان وسط خانه های مسکونی داشته است. از این روی هفاتق (محل هفت تایی) و کرج (دارای ردیف خانه ها) نامیده اند. قصبهٔ بزرگ هفته در اراک نیز می تواند محل پاتق (فاتق، پاتوق) بوده باشد.
نام منطقهٔ کرارج اصفهان را هم می توان به معنی دارای ردیف زمینهای زراعتی در نظر گرفت.

هیچ نظری موجود نیست: