چهارشنبه، اسفند ۱۷، ۱۴۰۱

داستان هوشع تورات (یوشع) را از اسطورهٔ ایرانی هوشنگ (هوشه) اخذ کرده اند

نام او در اوستا هئوشیَنگه Haoshyangha آمده و به قول یوستى Justi معنى نام او فراهم سازنده منازل خوب مى‏باشد. اسم وى چنانكه برخى از فرهنگ‏نویسان پنداشته‏اند مركب از هوش و فرهنگ نیست و منشأ این لغت‏سازى این شعر شاهنامه است: گرانمایه را نام هوشنگ بود تو گفتى همه هوش و فرهنگ بود. در اوستا هوشنگ با صفت پرذاته Paradhata (پیشداد) كه به معنى قانون‏گزار نخستین مى‏باشد عنوان پیشداد در شاهنامه از هوشنگ تا زاب به پادشاهان یك سلسله اطلاق مى‏شود. در دین كرد آمده كه هوشنگ خواجه‏ى جهان بود دو ثلث دیوان را به كشت و رسم زراعت و كشاورزى را به مردم بیاموخت. در بندهشن آمده كه هوشنگ و گورك نخستین پدر و مادر ایرانیان بودند. بنا به زات اسپرم از كتب پهلوى مهاجرت ایرانیان از خونیرث (كشور مركزى آریاها) به كشورهاى خارجى (از جمله ایران کنونی) در زمان هوشنگ روى داد و این مهاجرت روى گرده‏ى گاو نرى موسوم به سرسئوك انجام گرفت. سه آتش بر روى این گاو روشن بود و چون مهاجران مى‏خواستند از دریا بگذرند این آتشها به دریا ریخت و گوهر آنها یكى بود و به بهره شد و دوباره در سه جاى فروزان گشت و به آذرفر نبغ (آتش موبدان در فارس) و آذر گشنسب آتش پادشاهان و ارتشتاران (در آذربایجان) و آذر بر زمین مهر (آتش كشاورزان در خراسان) موسوم گشت. در بندهشن آمده كه هوشنگ پسر افرواك پسر سیامك پسر مشیك پسر گیومرث بود.
متقابلاً یوشع (هوشع) نیز مانند هوشنگ ایرانیان (هوشه) برای یهود سرزمینهای جدید فراهم می نماید: مطابق روایت تنخ، یوشع از نسل افرایم فرزند یوسف بود. نامش در آغاز هوشع بود اما موسی او را یوشع نامید. او جزء ۱۲ نفری بود که موسی برای بازرسی سرزمین موعود فرستاد. و پس از بازگشت به همراه کالب بن یوفنا تنها کسانی بودند که برای فتح سرزمین موعود اعلام آمادگی کردند ولی بنی‌اسرائیل حاضر به جنگ و حمله به آن سرزمین نشدند. بعد از مرگ موسی، یوشع جانشین او شد و حمله اسرائیلیان به کنعان را رهبری و بعد از آن، سرزمین‌ها را میان اسباط تقسیم کرد. کتاب یوشع مرگ او را در ۱۱۰ سالگی نوشته‌است. یوشع از شخصیت‌های مورد احترام مسلمین است و برخی از مسلمانان او را همراه موسی در سفر به آخر جهان و دیدار با خضر می‌دانند. دهم نیسان به مناسبت عبور بنی‌اسرائیل از رود اردن به رهبری یوشع، در اسرائیل تعطیل رسمی است. ناصرخسرو و ابن بطوطه در کتاب‌هایشان ذکر کرده‌اند، آرامگاه یوشع نبی در شش فرسخ نیم از شهر بروگرد یا بروجرد قرار دارد. در منطقه ای از استان همدان نزدیک شهر بروجرد نیز همچین مقبره منسوب به یوشع ابن نون وجود دارد.
هوشنگ و هوشع (یوشع) در نامهای پدرشان (افرواک/افرایم و نون) مترادف هستند:
अपार adj. apAra boundless
अपार adj. apAra unbounded
वाहक m. vAhaka carrier
Non [S]: eternal
مطابق کتاب پهلوی بندهش از افرواک و زنش فراواکیین پانزده جفت پدید آمد که کلیه نژادهای همه کشورها از پشت آنان است که یکی از آن پانزده جفت هوشنگ و زنش گوزگ نام داشتند ایرانیان از پشت آنان می‌باشند.

هیچ نظری موجود نیست: