دوشنبه، فروردین ۰۷، ۱۴۰۲

اتیمولوژی ببر

نظر به عنوان بیان (بهیانَ، ترسناک) آن، خود ببر هم به معنی ترسناک به نظر می رسد:
भयन n. bhayana fear,
भयानक adj. bhayAnaka scary,
भयानक m. bhayAnaka tiger
bhu: be
भीरु adj. bhiru fearful

هیچ نظری موجود نیست: