پنجشنبه، خرداد ۰۴، ۱۴۰۲

معنی نام روستای باژ (زادگاه فردوسی)

نام روستای باژ به معنی باغ عالی (فردوس) به نظر می رسد:
भग m.f. bhaga excellence
भग m.f. bhaga distinction
भग m.f. bhaga majesty
भग m.f. bhaga dignity
भग m.f. bhaga prosperity
भग m.f. bhaga welfare
भग m.f. bhaga happiness
भग m.f. bhaga good fortune
چون خود فردوس (بهترین جای بهشت= اشَ وهیشتَ) هم در ترکیب فرَ/پرَ-دیس/دوس به معنی بیش از اندازه مطلوب به نظر می رسد.

هیچ نظری موجود نیست: