یکشنبه، خرداد ۰۷، ۱۴۰۲

مطابقت شیدهٔ تورانی با افراسیاب

نظر به اینکه در اساطیر شاهنامه شیده (جادوگر یا درخشان) متصف به قدرت جادوگری است، با توجه به این موضوع و شباهت کشته شدن شیده و افراسیاب جادوگر (نیوکار مادس خبر موسی خورنی، مادیای تبهکار) توسط کیخسرو (کیاخسار)، منظور از او در اساس نه پسر افراسیاب بلکه خود مادیای اسکیتی (افراسیاب) به نظر می رسد.
ظاهراً شکلی از واژهٔ شیده (سیده) در ایران به معنی دارای نیروی ماوراء الطبیعی و جادویی وجود داشته که با سیّد عربی جایگزین شده است:
सिद्ध n. siddha supernatural power
सिद्ध adj. siddha supernatural
मेधा f. medhA wisdom

هیچ نظری موجود نیست: