جمعه، خرداد ۱۲، ۱۴۰۲

معنی نامهای بلوهر و بوذاسف

نام بوذاسف (بیوذسف) را با بودیستوَ (دانای سرود دینی) و بلوهر را با پروهیته (قرار گرفته در جایگاه مقدّم) سنجیده اند.
لقب بودیستوَ (دانای سرود دینی) مترادف لقب گائو-ماته (دانای سرود دینی) است. امّا خود همین هیئت بودا-سف معنی دانای تنومند را می دهد که معادل نام همان گائوماته سپیتاک (تنومند دانای سرودهای دینی) است. و نام پروهیته (قرارگرفته در جایگاه مقدم) مترادف لقب آگرادات (مخلوق مقدم و برتر) متعلق به کوروش پدرخواندهٔ گائوماته بردیه (سپیتاک سپیتمان) حاکم دربیکان سمت بلخ و ناظر امور درهٔ سند در عهد کوروش است. ولی خود نام بلوهرو به صورت پولو- اَهرو در سنسکریت به معنی دارای الهام بسیار است که مناسب عنوان معلم پیشکسوت بودا است. به نظر می رسد این لقب را از تصحیف پروهیته (شخص قرارگرفته در جایگاه مقدم) ساخته اند:
बोधि adj. bodhi wise
स्तव m. stava hymn
स्फायते{स्फाय्} verb sphAyate[sphAy] expand
स्फायते{स्फाय्} verb sphAyate[sphAy] be come bulky
पुलुकाम adj. pulu[kAma] having many [desires]
आहर m. Ahara inspiration
The word purohita derives from the Sanskrit, puras meaning "front", and hita, "placed". The word is also used synonymously with the word pandit, which also means "priest". Tirtha purohita means the purohita who sit at the fords of the holy rivers or holy tanks.
عنوان گوتمهٔ بودا یعنی چاق با نامهای سپیتاک و بردیهٔ گائوماته یعنی تنومند همخوانی دارند:
भृश adj. bhRza greatly
गौतम n. gautama fat
स्फीत adj. sphita big

هیچ نظری موجود نیست: