دوشنبه، دی ۲۰، ۱۴۰۰

مطابقت فرَواک پیشدادی با نوح

نظر به معنی نام هندواروپایی نوح (نُوا، نُوی) پیشگویی کنندۀ توفان بزرگ فراروی آن با فرَواک (در معنی پیشگو و واعظ) از پیشدادیان (در معنی پیش داوران) مطابق است:
प्रवाक m. pravAka proclaimer
नुवति {नु} verb nuvati {nu} sound
Noah: repose; consolation
Novak: A Slavic and Ashkenazic Jewish surname meaning "new" (e.g., "Novy").
नव adj. nava (nu) new
वाक adj. vAka sounding
نوح در زبانهای هندواروپایی معنی کشتیرانی را هم میدهد:
नौ nau ship
नौका f. naukA ship
از سوی دیگر نام فرَواک (در معنی پُر آواز) با نام گیه مرتن (کیومرث) و نیز با نام نخستین انسان اسکیتان یعنی تارگیتای مرتبط می نماید:
गायक adj. gAya[ka] one who sings
martha: man
तार n. tAra shrill sound
गीत n. gita song

۲ نظر:

Unknown گفت...

سلام
نوح (نوآ Noah: گوی: گویا)- تبدیل گ به ن
فرواک (پر واج: پر وات، پر واژه: پر گت: پرگفت)
کیومرث (خیو گرث: ویر گت: very گفت: پر گفت)
تارگیتای (تار گفتار: tres گفتار: بسیار گوی)

البته همه اینها به معنی دقیق گفتار (با گفتار دقیق) یا ریز گفتار (با صدای ریز) هم هستند.

لطفا به کیومرث دقت کنید. کیو به نظر همان خیو (خیلی) است و مرث به نظر همان گت یا گفت است.
quite: خیلی، کاملا، درست، راست، دقیق
tres: بسیار

Mofrad گفت...

سپاسگزارم