دوشنبه، دی ۲۷، ۱۴۰۰

معنی نام ایروان

نام ایروان را با نامهای ایرانی- ارمنی اروند/یرواند (با شکوه) و اِرِبونی اورارتویی تطبیق داده اند. لذا به نظر می رسد نام اورارتویی اِرِبونی در این زبانها مرکب از اِر (با شکوه) و بونی (باشنده) در نظر گرفته شده است.

هیچ نظری موجود نیست: