چهارشنبه، دی ۲۹، ۱۴۰۰

مأخذ محتمل کلبتین

واژ ۀ معرّب کلبتین (وسیله قدیمی برای کشیدن دندان و غیره) می تواند ریشۀ سنسکریتی به معنی قابلیت و صلاحیت داشته باشد:
कल्पता f. kalpatA competency
कल्पता f. kalpatA ability

هیچ نظری موجود نیست: