جمعه، دی ۲۴، ۱۴۰۰

معنی نام شهر گور

نظر به کشفیات باستانشناسی شهر ویران شدۀ گور، نام شهر گور می تواند اشاره به دایره ای بودن این شهر ساسانی باشد. واژۀ سنسکریتی گوله (دایره ای، کروی) و واژۀ فارسی گلوله گواه آن هستند:
गोल n.f. gola (gora) circle
نام اردشیر خُره این شهر هم با توجه به واژۀ اوستایی خوَرِ-تا (خم گردیده) می تواند به معنی شهر گرد اردشیر باشد:
ह्वरते {ह्वृ} verb 6 Atm hvarate {hvR, khvara} turn off

هیچ نظری موجود نیست: