چهارشنبه، دی ۲۹، ۱۴۰۰

اتیمولوژی فندک (بندک)

برخی ریشۀ مکر و حیله برای فندک/بندک قائل شده اند که منطقی به نظر نمی رسد. می توان آن را ترکیب اوستایی و سنسکریتی پان-دَهه-اَک یعنی پایندۀ سوزاندن در نظر گرفت:
पान n. pAna protection
पान adj. pAna keeping
पान m. pAna inn-keeper
दाह m. dAha heat
दाह m. dAha glowing

هیچ نظری موجود نیست: